FANDOM


Format:Curățenie

Format:Cutie Comune România

Holboca este o localitate în județul Iași, Moldova, România. Începând din aprilie 2004, comuna Holboca face parte din Zona Metropolitană Iași.

Aici se găsește rezervațiea botanică Valea Lungă, în care este protejat salcâmul galben.

PopulațieEdit

La începutul anului 2006, comuna Holboca era cea mai mare comună din punctul de vedere al numărului de locuitori din țară, cu peste 12000 de persoane.

 • Primar: Ștefurac
 • Consilier local: Ștefan Pascalù

Date generaleEdit

Comuna Holboca este situată în partea de est a județului Iași la 5 km distanță de municipiul Iasi. În componența comunei intră satele Holboca (resedință de comună ), Dancu, Cristesti, Orzeni, Rusenii Vechi, Rusenii Noi și Valea lungă. Comuna, având o suprafață de 5004 ha și o populație de 11670 locuitori, face parte din comunele de talie mare ale județului.

LocalizareEdit

Comuna Holboca se situează în partea de sud-est a județului Iași și, din punct de vedere geo-morfologic, se încadrează în regiunea Câmpia Moldovei, subregiunea Câmpia Jijiei Inferioare, unitatea Culuarul Bahlui-Jijia. Comuna se învecinează la nord-est cu comuna Ungheni, la nord cu comuna Golaesti, la nord-vest cu comuna Aroneanu, la vest și sud-vest cu municipiul Iași, la sud cu comuna Tomești și la est cu comuna Țuțora. Comuna este plasată la o distanță de 5 km de municipiul Iași, pe drumul DJ 249 A și linia ferată Iași-Ungheni. Ea este inclusă în cadrul sistemelor a căror centru este municipiul Iași.

Condiții geografice, geologice și climaticeEdit

Relieful se prezintă sub aspect general sub forma unor terase cu o ușoară înclinare spre sud, brăzdate de văi adânci și cu versanți puternic afectați de eroziune și alunecări. De asemenea, relieful mai cuprinde șesul format de albia malora a Jijiei și Bahluiului. Energia de relief este în general redusă, fiind cuprinsă între 150 m pe interfluvii, 100 m pe terase și 32 m la confluența Bahluiului cu Jijia. Forma versanților este, în general, conxexă, iar în zonele de alunecări, versanții prezintă un profil ondulat. Cele mai înalte puncte ale reliefului se suprapun teraselor superioare ale Bahluiului, la peste 200 m altitudine. Cele mai joase puncte se află la confluența Bahluiului cu Jijia. Pantele reliefului variază de la 1 grad la 20 grade. Versanții deluviali au 3-5 grade și sunt afectați de eroziune aerolara, cu alunecări incipiente. Cei cu pante mai mari de 20 grade sunt afectați de eroziuni aerolare, torențiale și alunecări de teren.

Geologic, zona este caracterizată de prezeța formațiunilor de vârstă sarmatiana și cuaternara. Sarmatianul, fundamentul zonei, este reprezentat de argila marnoasa bazala vinatacenusie, prezentă la adâncimi de 16-18 m pe platou și la partea superioară a versantului , 13-15 m la partea medie a versantului și 10-12 m la baza versantului. Cuaternarul acoperă sarmatianul și este reprezentat din:

 • soluri vegetale și umpluturi de pământ
 • complex argilos prafos loessoid sensibil la umezire
 • complex granular format din nisip fin, mijlociu, cochilifer în baza cu pietriș urmat de argile compacte cu calcare.

Pentru caracterizarea climei teritoriului comunei Holboca s-au folosit date climatologice de la stația Meteorologică Iași. Temperatura medie anuală este de 9,6 grade C ,iar amplitudinea medie anuală este de 24,9 grade C. Temperatura minimă medie este de –3 grade C. Suma medie a precipitațiilor anuale este de 517,8 mm . Umiditatea relativă a aerului este de 70 % cu scăderi până la 62 % în lunile de vară.

Istoricul zoneiEdit

În componenta comunei Holboca intră următoarele sate:

 • Holboca – sat centru de comună suburbană, datată ca așezare din anul 1640. În

localitate s-au descoperit așezări din prima perioadă a epocii fierului și a migrării populațiilor. Aici se află, de asemenea, și biserica Sf. Nicolae, reclădită în anul 1805 pe ruinele vechii biserici.

 • Dancu – sat situat la 2 km vest de centrul comunei și la numai 3 km de municipiul Iași.

Este atestat ca așezare din 1541, dar primele documente cunoscute menționează Podul Dancului în 1583 și Odaia Dancului în 1639.

 • Cristesti – sat situat la 3 km de centrul comunei, fiind atestat documentar din 1803. S-a

dezvoltat în special după instalarea căii ferate din anul 1874.

 • Orzeni - situat la 3 km de centrul comunei, este atestat în 1890.
 • Rusenii Vechi și Rusenii Noi – sate situate la 3 respectiv 5 km de centrul comunei.

Denumirea lor provine de la coloniștii ruteni (rusaneni) veniți aici din zona Ucrainei între anii 1710-1712. În satul Rusenii Vechi este biserica Adormirea Maicii Domnului construită în anul 1820.

 • Valea Lunga – așezat la nord-vest de centrul comunei, datează din anul 1772.

Situația demograficăEdit

Populația comunei Holboca se ridică la 11760 locuitori, dintre care :

 • 50,6 % de sex bărbătesc
 • 49,4 % de sex femeiesc

Structura populației pe grupe de vârstă :

 • 0-6 ani 7,26 %
 • 7-14 ani 13,69 %
 • 15-19 ani 13,98 %
 • 20-29 ani 14,72 %
 • 30-59 ani 40,39 %
 • > 60 ani 9,93 %

În ultimii ani populația comunei a crescut ca urmare a migrării populației de la oraș către sat și a întoarcerii locuitorilor din marile platforme industriale care au făcut în ultima perioadă restructurări.

RESURSELE DE MUNCA – OCUPARE SI SOMAJEdit

Faţă de mediile înregistrate pe plan naţional, grupele de vârstă între 0-14 şi 15-19 ani înregistreazî proporţii ridicate, în timp ce grupa de vârstă a vârstnicilor este mai scăzută. Se evidenţiază din aceste date un proces de întinerire a populaţiei.

Din totalul populaţiei active predominant este populaţia ocupată în agricultură, respectiv 31,54 %. Reducerea activităţii în unitaţile economice de producţie din judeţ a condus la mărirea numărului şomerilor, aceştia reorientându-se spre lucrarea suprafeţelor de pământ deţinute care, în mare parte, sunt reduse .

Structura populaţiei ocupate este următoarea :

 • Agricultură 31,54 %
 • Industrie 31,50 %
 • Construcţii 6,44 %
 • Comerţ 10,79 %
 • Transport 5,08 %
 • Învăţământ 3,55 %
 • Sănătate 3,64 %
 • Altele 7.42 %

Procentul şomerilor din totalul populaţiei active este de 11,09 %. Populaţia inactivă raportată la cea activă este de 111,1 %. Un număr de 1370 de persoane sunt înregistrate ca fiind navetişti.

InfrastructuraEdit

TransporturiEdit

Comuna este traversată pe directia vest-est de DJ 249A Iaşi – Ungheni şi drumul communal DC 19 Iaşi- Golaesti. Cele mai apropiate staţii CFR sint satele Holboca şi Cristesti, situate pe linia CF Iasi – Ungheni cu staţiile Holboca şi Cristesti precum şi un punct vamal, Cristesti. Legatura dintre satele comunei se realizează prin drumurile comunale DC 20 şi DC 19. Reţeaua de drumuri a comunei însumează lungimea totala de 29,51 km, dintre care 6,79 km sunt drum asfaltat. Transportul public este asigurat de firma “Aprilie” ce asigură legatura între satele Dancu-Holboca-Rusenii Vechi. Până în satul Dancu ajunge linia de tramvai 3 .

TelecomunicaţiiEdit

În satul Holboca există o centrală telefonică de tip ALCATEL, care deserveşte satele Holboca, Rusenii Vechi, Rusenii Noi şi Cristesti. Centrala este dotată cu 500 de posturi. În cartierul Dancu există o centrală telefonică de cartier cu 780 de posturi. Firma ASTRAL TELECOM cu punct de lucru în Dancu asigură, prin reţeaua de cablu Tv, legatura la INTERNET.

Energia electricăEdit

Comuna Holboca este alimentata cu energie electrica prin intermediul unei reţele de distribuţie de 20 kV. Pe teritoriul comunei sunt 43 de posturi de transformare, din care 28 de tip aerian şi 15 cabine. Reţeaua de joasă tensiune ( LEA 0,4 kV )este pozata pe stâlpi de beton tip RENEL.

Alimentarea cu căldurăEdit

În prezent, încălzirea şi prepararea hranei este asigurată de sobe cu lemne cu butelii cu gaze si energie electrica. În cartierul Dancu există sistem centralizat de încălzite prin cele doua puncte termice de ridicare a temperaturii agentului termic preluat de la CET II Holboca.. La şcoala Ştefan cel Mare din cartierul Dancu, incălzirea se realizează cu o centrala termică funcţionând cu gaze naturale. În prezent se monteaza şi la scoală coordonatoare din satul Holboca o centrală pe gaze naturale. Grupul Şcolar Holboca beneficiază de o centrală ce foloseşte combustibil lichid uşor.

Alimentarea cu gaze naturaleEdit

Alimentarea cu gaze naturale se face din reţeaua de distribuţie a municipiului Iaşi prin redimensionarea staţiei de reglare-masurare din cartierul Dancu. Satele ce beneficiază de gaze naturale sunt Dancu şi Holboca.

CONDITII SOCIALEEdit

Centrul administrativ al comunei se află în satul Holboca. Aici își au sediul primăria comunei Holboca și consiliul local al comunei Holboca. Pe teritoriul comunei există două dispensare umane cu un număr de 7 cabinete medicale familiale, două stomatologii și un dispensar medical veterinar. Sistemul de învătământ este format dintrun număr de 7 școli cu clasele I-VIII și un liceu cu profil agricol. Un număr însemnat de elevi frecventează școlile din municipiul Iași.

Pentru principalele componente sociale, situația statistică se prezintă astfel:

 • Sănătate
  • Cadre medicale cu studii superioare 0,257 la mie
  • Cadre medicale cu studii medii 0,257 la mie
 • Învățământ
  • Cadre didactice cu studii superioare 83,20 %
  • Cadre didactice fără grad 28,29 %
  • Cadre didactice debutante 12,97 %
  • Cadre didactice cu experiență > 20 ani 28,77 %
  • Cadre didactice suplinitoare 10,60 %
  • Suprafața de clasă pe elev 2,21 mp
  • Alți indicatori:
   • Abandon gimnazial 0,422 %
   • Înscriși la capacitate 94,4 %
   • Promovați la capacitate 46,77 %
   • Elevi / cadru didactic 9,115
 • Populație
  • Cu studii superioare 1,92 %
  • Cu studii postliceale 1,46 %
  • Cu studii liceale 19,05 %
  • Cu studii primare 22,74 %
  • Fără studii 2,74 %
  • Analfabeți 2,11 %
  • Informații absente 49,98 %

Un indice important îl reprezintă populația beneficiară de asistență socială, acesta fiind de 7,77 %.

ECONOMIA ZONEIEdit

Comuna Holboca are un predominant caracter agricol.

AgriculturaEdit

Din punct de vedere al zonării producţiei agricole, comuna se incadrează în zona a VII-a, fiind favorabilă producţiei de lapte, cereale, legume şi floarea soarelui. Suprafaţa agricolă are o pondere de 82,7 % din suprafaţa comunei. După studiile O.J.S.P.A. Iaţi, teritoriul comunei se încadrează în principal în următoarele stări calitative :

 • Zone de fertilitate
  • arabil cl. a II-a
  • grădini de zarzavat cl. a III-a
 • Zone de favorabilitate
  • vii cl. a IV-a
  • livezi cl a IV-a
  • paşuni cl a IV-a
  • fâneţe cl a IV-a

SilviculturaEdit

Comuna are un perimetru funciar silvic redus de 198 ha, reprezentând 22,9 % din terenurile neagricole. Principala zonă silvică se află la graniţa cu comuna Aroneanu, pădurea Cananau.

IndustriaEdit

În comuna Holboca nu se poate vorbi de un puternic sector industrial cu profil local. Industria este reprezentată de :

 • două mori în satul Holboca
 • moară în satul Dancu
 • moară în satul Rusenii Vechi
 • C.E.T. II Holboca
 • producţie de produse alimentare (dulciuri) în satul Holboca – SC ALISAN SRL
 • îmbuteliere produse alcoolice în satul Holboca - SC SALVARAS GRUP
 • înbuteliere produse alcoolice în satul Holboca - SA PODGORIA COPOU
 • producţie de sucuri în satul Holboca

Activităţi agricole şi zootehniceEdit

Agricultura de stat se desfăsoară în cadrul unităţilor S.C. Agroind Holboca, S.C.Podgoria Copou şi S.C. Sere Dancu care, la acest moment, au un statut incert. Agricultura privată este împărţită la un număr de 8 asociaţii agricole ce reuşesc să cuprindă o importantă suprafaţă de teren. Din păcate, la momentul actual, fermele zootehnice de pe raza comunei (AEI Holboca, Ferma Fintinele) au dat faliment sau sunt în restructurare.

Activităţi auxiliare din domeniul serviciilorEdit

Iniţiativa particulară a reuşit să acopere un însemnat areal din domeniul serviciilor. Astfel, pe teritoriul comunei întâlnim :

 • trei service-auto şi o vulcanizare în satul Dancu
 • trei frizerii în Dancu şi una în Holboca
 • atelier de cojocărie, tăbăcărie în Dancu şi Holboca
 • fierărie în Dancu şi Orzeni
 • atelier de croitorie în Dancu şi Holboca
 • servicii de taximetrie în Dancu
 • atelier de reparaţii încălţăminte în Dancu
 • Internet în Dancu

ComerţEdit

Activitatea comercială ( dat fiind şi numărul populaţiei) este bine dezvoltată în comună, aici existând:

 • 2 subunităţi de alimentaţie publică apartinind de FEDERALCOOP şi CONSUMCOOP în Dancu şi Holboca
 • 3 magazine mixte în Dancu în care se găsesc şi articole meşteşugăreşti.
 • cofetărie în Dancu
 • depozit materiale de construcţii
 • peste 30 de magazine privatizate în Dancu, în special cu profilul de desfacere a băuturilor alcoolice, dulciurilor, probuselor alimentare de bază ş.a.
 • peste 15 magazine privatizate în satul Holboca
 • cel puţin un magazin în satele mai mici
 • 2 restaurante în Dancu

TurismEdit

Turismul în zonă este foarte slab dezvoltat, comuna nereprezentând o atracţie în acest sens. În satul Dancu există un motel cu 60 de locuri de cazare dotat cu restaurant şi bar.

SISTEMUL FINANCIAR BANCAREdit

Sistemul financiar bancar pe teritoriul comunei este reprezentat doar de un punct de lucru in cartierul Dancu a Cooperativei de Credit Prutul- Bosia. Pina in anul 2000 a functionat un punct de lucru in cartierul Dancu a Casei de Economii ci Circumnatiuni.

SITUATIA MEDIULUI INCONJURATOREdit

Calitatea factorilor de mediuEdit

Pe teritoriul comunei ,principalii poluatori sunt :

 • C.E.T. II Holboca cu emisii de fum, praf si cenusa de la depozitul de zgura
 • S.N.C.F.R. statia Cristesti cu pacura si rezidurile produse la spalarea vagoanelor
 • S.C. Podgoria Copou - ferma Fintinele
 • S.C. SELEFER Dancu
 • I.I.C. Iasi – depozitul de oase al COMTOM Tomesti
 • centrala termica de zona
 • statia de epurare a COMTOM Tomesti
 • Tabacarii-cojocarii satele Dancu si Holboca
 • Statie de betoane in Holboca
 • Groapa de gunoi a municipiului Iasi, asezata pe teritoriul comunei Tomesti
 • Terom si Tehnoton cu depozit de materiale radioactive
 • Statia de epurare RAJAC

Calitatea aeruluiEdit

Aerul este poluat cu noxe ( CO, CO2, NOx ) si pulberi emanate de C.E.T. II Holboca, care functioneaza pe lignit, precum si de la statia de ars revidii din zona depozitului de deseuri toxice Terom + Tehnoton. Aerul mai este poluat olfactiv de la paturile de uscare a dejectiilor de la fermele de vaci si de la platformele de uscare a namolurilor de la statia de epurare RAJAC.

Calitatea apeiEdit

Pe teritorul comunei riul Bahlui este poluat de S.C. COMTOM Tomesti si S.C. PODGORIA –Fintinele. Apele uzate de la complexul de taurine Holboca sunt colectate in fosele propii de unde sunt preluate de serele Dancu pentru a fi folosite ca ingrasamint natural neafectind pinza freatica. In localitatile comunei sunt fose vidanjabile la scoli, cladirea CONSUMCOOP, primarie si camin cultural, apele uzate fiind duse la statia de epurare. Cartierul Dancu este racordat la reteaua de canalizate a municipiului Iasi.

Calitatea soluluiEdit

Depozitarea neorganizata a deseurilor menajere constituie principala sursa de poluare a solului in comuna Holboca. Tot in categoria poluatorilor consemnat din nou S.C. COMTOM Tomesti care detine C.E.T.-ul aflat in stare avansata de degradare, oferind o imagine defavorabila zonei.

Nota : sursele de informare pentru acest document au fost : - Rolul agricol al comunei Holboca - Planul Urbanistic General al comunei Holboca - Arhiva Statiei Meteorologice Iasi - Datele transmise de Agentia de protectie a Mediului Iasi - Baza de date statistice detinute de EMI Systems - comuna Holboca se invecineaza cu municipiul Iasi si are bune legaturi cu acesta prin drumul judetean 249 A , calea ferata Iasi-Ungheni si linia de tranvai 3 ce are punct terminus statia “Rond Dancu” pe teritoriul satului Dancu ; - pe teritoriul comunei functioneaza C.E.T. II Holboca ,un puternic pol economic si contribuabil; - s-a pastrat in mare parte infrastructura fostelor unitati agricole , infrastructura ce poate constitui baza de plecare in noi investitii ; - sporul natural este pozitiv iar populatia trece printr-o perioada de intinerire, grupa de virsata 18-35 de ani avind ponderea in structura pe virsta a populatiei ; - piata imobiliara este in crestere , comuna devenind atractiva pentru tinerele familii din municipiul Iasi si alte zone ; - se constata intoarcerea la vechile gospodarii a locuitorilor ce au lucrat pe marile platforme industriale sau in zone miniere care in present trec printr-o perioada de restructurare .Acestia sunt in mare parte personae calificate ,cu un puternic potential ; - un numar important de locuitori ,circa 1370, sunt navetisti ; - existenta unei bune infrastructure sociale, pe raza comunei existind scoli, liceu, dispensare umane si veterinare, camin cultural etc. ; - in cadrul primariei Holboca exista un personal calificat cu experienta in intocmirea si derularea proiectelor de investitii ; - populatie calificata , cu experienta in industrie ,constructii , comert etc. sicu un ridicat grad de initiativa ; - pretul scazut al terenurilor comparativ cu cele din municipiu sau comunele din primul inel al municipiului reprezinta o atractivitate in plus pentru investitori sau infuzie de populatie tinara din alte localitati. - zona favorabila cresterii animalelor , culturilor de cereale si pomi fructiferi ; - exista proiect bugetar pentru perioada 2004-2007 ;

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.